Anubi

Anubi - Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui

rate me

Sutemø krantai ir dvasia nemirtinga – Ramûs, kai virpa kranklio sparnai. Tamsoj pravirksta sielos ið laimës Jos jà paþásta sublizga kaip dalgis. Jos mëgsta kai þmogø dalinas, O dalgis vadinas kranklio vardu. Kranklá jos kvieèia ir þvelgia á gelmæ Nustato jo vertæ, kai pykèiu akys jo ðvieèia. Esam jo tik ðeðëlis, Mirtis viduje, Kai kranklys paðëlæs – Mirtis iðorëje. Aðtriais nagais á sutemø ðalá, Vëliø takais nuneðti jis gali. Jo laukiam, geidþiam ir tylim... Lai iðgirs mus! Uþ tai já ir mylim. Jo þvilgsná, prisilietimà dovanosiu Jums, Gyvenimo kritimà dovanosiu Jam.

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found