Home >> Artists starting with J >> Jula Lyrics >> Nie zatrzymasz mnie

Jula - Nie zatrzymasz mnie Lyrics

saOstatni czas pokaza mi,
co tak naprawdê widzia³eœ w Nas.
Nie jesteœ wart mi³oœci,
któr¹ chcia³am zmieniæ ca³y Twój œwiat.

Jestem Ci wdziêczna i zapamiêtaj,
na pewno przetrwam,
kiedy nie bêdzie nas. x2

Dzieñ,w którym powiem sobie doœæ,
bêdzie kar¹ za Twój b³¹d
- nie zatrzymasz mnie.
Wiem,¿e nie mamy dziœ ju¿ nic,
wiêc nie próbuj swoich si³
- nie zatrzymasz mnie.

Nie obiecuj,¿e odmieni siê
to ¿ycie,które straci³o sens.
Nie staraj siê,nie zmienisz nic
za póŸno ju¿ byœ zatrzyma³ mnie.

Jestem Ci wdziêczna i zapamiêtaj,
na pewno przetrwam,
kiedy nie bêdzie nas. x2


Dzieñ,w którym powiem sobie doœæ,
bêdzie kar¹ za Twój b³¹d
- nie zatrzymasz mnie.
Wiem,¿e nie mamy dziœ ju¿ nic,
wiêc nie próbuj swoich si³
- nie zatrzymasz mnie.
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.