Yasemin Pulat - Sana Yazdym Lyrics

Sana Yazdým by Yasemin PulatKarda kýþta zorda
Baharýnda yazýnda mevsimin
Sana açtým çiçeklerini içimin
Hep sana soldum sonra
Hep sana üþüdüm ayazýnda bu aþkýn
Ben bu þehrin yaðmurundan hep sana aktým

Sana doldu gözlerim þarkýlarýn en acýklý yerlerinde
Sana baðýrdým avaz avaz
Sana sendeyim.com sustum
Seni düþündüm yarýmýnda eksiðinde zamanýn
Sana küstüm kimse bilmeden
Kimse bilmeden seninle barýþtým

Ben bütün papatyalarý sana yoldum
Bildiðim bütün küfürleri sana ettim
Sana yandým sana soðudum sana söndüm
Ben bütün yollardan sana gittim sana döndüm

Ben hep sana yazdým ya
Bütün soru iþaretlerini bütün virgülleri
Bütün ünlemleri bütün noktalarý sana koydum
Sana açtým bütün parantezleri
Bütün parantez içlerini seninle doldurdum
Ben sana ben hep sana ben bunu da sana yazdým

Ben sana yazarken her þeyi
Sen baþka baharýnda mevsimin
Baþka zamanýnda hayatýn baþka düþlerin

Baþka kollarýn baþka acýlarýn koynunda
Yataðýnda en arsýz seviþmelerin
Ben sana durdum ayakta sana düþtüm

Sana saydým yok oluþlarýmý ve yeniden doðuþlarýmý
Ben bütün yaralarýný içimin sana sardým
Sana topladým daðýlan parçalarýmý daðýldýklarý yerlerden
Sana hastalandým sana iyileþtim

Sana fýrlattým oklarýný hayallerimin
Seni hedef aldým seni ýskaladým
Seni vurdum sana kýzdým seni affettim
Sana içlendim sana sabrettim
Ben sana ben hep sana yine sana yazdým

Ben sana yazdým ya her þeyi
Aþký ayrýlýðý en karasýný cümlelerin en kanlýsýný
En ihtiraslýsýný en yaralýsýný en acýsýný hatta en aðýrýný
Ben uyutmak için bazen içimin canavarlarýný
Bozmak için aþkýn kara büyülerini
Yakmak için bazen sana ait kelimelerini dilimin
Tuz basmak için tenimin senden kalan yerlerine
Uyuyabilmek için uyanabilmek için
Unutabilmek için unutamamak için
Acýtmak için bazen senin de canýný sana yazdým

Var olmakla yok olmak gibi
Kaçmakla yakalanmak gibi
Ýyiyle kötü gibi melekle þeytan gibi
Atmak gibi kendi uçurumlarýndan kendini
Ama ölmemek gibi ölememek gibi
Aþk ne karmaþýk bir þeydi
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.