Blue Cafè - £Ap Mnie Bejbe Lyrics


Prawie co dzieñ nie masz si³y, fochy jakieœ masz

znów zajêty jesteœ tak, ¿e czasu dla mnie ci brak

nie dosta³am nic od ciebie ju¿ d³ugo tak

na dodatek chcesz pieni¹dze ode mnie braæle¿ysz do po³udnia, czasu ci¹gle ci brak

ty zapraszasz mnie na obiad, ale znów p³acê ja

znowu w tym miesi¹cu pieniêdzy ci brak

kiedy powiemy sobie: Faux paaassssZmêczony jesteœ ci¹gle, chocia¿ le¿ysz ca³y czas

coraz wiêcej wa¿nych zebrañ w nocy masz

coraz czêœciej ukradkiem nad ranem wracasz

nie powinieneœ, kotku, tak du¿o pracowaæuœmiechasz siê i mówisz, ¿e mnie bardzo kochasz

¿e beze mnie runie w gruzy twój ca³y œwiat

nie wystarczy ju¿ twój uœmiech, prysn¹³ ca³kiem twój czar

ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê damPrawie co dzieñ nie masz si³y.ju¿ nie zawo³am, kotku, tak:£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam

£ap mnie, baby, ja Tobie siê dam
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.