Sagopa Kajmer - Atepten Gomlek Lyrics

Sagopa Kajmer - Ateþten Gömlek

Benim bir sýrrým var açýklanmayacak kadar sýr ....
Bundan çýkar hýr
Patlamalar vuku bulur, dert kahýr.
Sýrdan geçer dilim olsa hali der diken.
Bilmez bilen râdaan olur ben ve diken.
Ya söylersen kim anlar? Söylemezsen baðlar gamlardan aðlar. Bu yýpranýþla daðýlýr bütün.
Doymaz SAG0 yakar tütün.
Ýçindeyim oyunun büsbütün.
Hayatýma musallat oldu þöhret,ün.
Karýþtý yarýným, bitti dün. Tedirgin bugün
Topla, çýkar nedir sonuç? Her kýyasla dilime deðer.
Býçaða ait keskin uç. Kimdir suçlu, kimde suç?
Öylesine kibirli ki biber yakmadan býrakmaz rahat.
Yarasý aðýr dilimin bulamýyorum kapatacak bant!
Üzerime gelin bakýn dinamit baðlý gövdeme.
Yaklaþaný uçurum uçurtma misali pimden iplerle.
Fesatlar kapýma vardýlar ellerinde güllerle.
Ýþlerine gelmediðinde saldýrdýlar ayný güllerin dikenleriyle! Vurdular siyah güllelerle

Nakarat x2

Giy ateþten gömlekleri bir bir yansýn üzerin!
Ve dahi kýr topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benim bir bendim ve bir kendim ortadayým
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim


Aklýma gelen baþýma geldi.
Baþým yarýldý, aþým soðudu, yine iþtahsýzlýk elinde oyuncak etti açlýðýmý.
Artýk kartopu oynamak istemiyorum ellerim dondu.
Türlü saklambaç oyunlarýndan gözlerim yoruldu.
Nerdesiniz güven abideleri (he) cesaret haylazlarý? Gösterin bana altmýþikiden tavþan yapan hokkabazlarý. Belirleyin karþýmda durabilecek tüm küfürbazlarý.
Demirden mýzraplarla kýrdým sazlarý.
Deþtim böðrümden kýyamadýðým hazlarý. Verin bana yazlarý Ýlahi merhamet sarayý; Ya Hannan! Sensin Rana, sensin Mana, sensin Rahman, sensin Canan!
Ruhum iþgalden kurtulmaz, vatan infilak eder alev ateþ volkan, hislerim kýrýk var. Püskürüyor üzerime lav! Kývýlcým korlar! Elimdeki bir avuç dolusu su ile sönmez bu yangýnlar.
Ben bir sýrra sahibim, hayat uykusuna yatmýþ.
Ben çok dosta sahiptim, güvensizlik içine batmýþ.
Þahit oldum birileri mutluluðu parayla kapmýþ!..

Nakarat x2

Giy ateþten gömlekleri bir bir yansýn üzerin!
Ve dahi kýr topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benimdir bendim ve bir kendim ortadayým
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim

ateþten gömlekler,
topraktan çömlekler,
ne maymundan geldin,
ne de seni getirdi leylekler,
sagoya kulak ver...!!!

(sagoya kulak ver) x2
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.