Boa - Jewell Lyrics

Anh có còn nhÛ hay không?
L§n §u tiên chúng ta g·p nhau …
ThÝI gian d§n trôI …
Nh°ng c£nh ti¿t ¥y v«n không hÁ thay ÕI …
Anh nh° là ánh sáng cça em …
Nh° là mÙt viên ngÍc quý …
Nå c°ÝI anh chi¿u rÍI ¿n em …
Chúng ta hay vui ùa vÛI nhau … cing có lúc cãI nhau …
Tình yêu th­t sñ là thé mà em và c£ anh v«n không thà nào hiÃu °ãc …

Anh có còn nhÛ hay không?
CuÑI cùng em cing nh­n ra mÙt IÁu …
ÔI viên ngÍc cça em …
Tình c£m em lúc nào cing dành cho anh …

Em ph£I làm gì à anh bi¿t °ãc c£m giác ó cça em …
Em muÑn °ãc mãI nhìn th¥y nå c°ÝI trên khuôn m·t anh …
M·c dù ã có nhïng lúc em do dñ …
Nh°ng em tin có mÙt ngày …
Gi¥c m¡ trß thành sñ th­t …
Anh s½ mãI'mãI soi sáng cho em …

Không thà nào quên °ãc anh …
Không gì có thà thay th¿ anh trong lòng …
ÔI viên ngÍc cça em …
Anh nh° là mÙt ph§n cuÙc sÑng cça em …
Hít sâu và thß ra nhïng khóI tr¯ng trong buÕI sóm l¡nh trÝI …
RÓI em nóI cho anh nghe cáI tình c£m mà em v«n luôn tin t°ßng …

¿n giÝ em v«n không quên °ãc …
Th­t kì l¡ làm sao!!!
ÔI viên ngÍc cça em …
Tình yêu cça em ang tràn §y h¡n bao giÝ h¿t …

Chúng ta ph£I tr£I qua bao lâu nïa?
Nhïng gì chúng ta ã v°ãt qua …
Xuân h¡ thu ông vÛI ç dËu dàng, rñc chóI, cô ¡n và l¡nh giá …
Em héa em s½ luôn ß bên c¡nh anh …

Em ph£I làm gì à anh bi¿t °ãc c£m giác ó cça em …
Em muÑn °ãc mãI nhìn th¥y nå c°ÝI trên khuôn m·t anh …
M·c dù ã có nhïng lúc em do dñ …
Nh°ng em tin có mÙt ngày …
Gi¥c m¡ trß thành sñ th­t …
Anh s½ mãI'mãI soi sáng cho em …

… MãI'mãI trong em viên ngÍc quý cça em …
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.