100. Debija

100. Debija - 12 Pçcpusdienâ lyrics

rate me

Neteikðu Tev

Kur mçs ejam

Vçl ceïð mums nav galâ

Pacieties vçl

Nevar sev

Paòemt visu bet gan jau

Varbût tur sâkums dienai

Tu brînîsies

Vai

Varbût tur nonâksim

Kur beidzas laiks

Dauzâs Tev sirds

Jûtu troksnî es ðajâ

Pagaidi mazliet lai neziòa vajâ

Turi ciet acis

Vçl never tâs vaïâ

Pusnaktî visu Tu reszçsi

Nejautâ kur

Un cik tâlu

Jau esam no mâjâm

Ko meklçjam ðeit

Ielas aizmirstas çnas zem kâjâm

Labâk bûs mums

Tâlâk dodies

Lai

Vakars zûd

Tomçr nakts jau pretîm mâj

Get this song at:  amazon.com  sheetmusicplus.com

Share your thoughts

0 Comments found