Home >> Artists starting with D >> Dbsk Lyrics >> Love In The Ice

Dbsk - Love In The Ice Lyrics

Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh

Tsumee motai sona te kimi ni sanegani e orisani ki hebe no ta kizukagare
Daite garo arisu koto son e teru no koto bano uragawa seunade
Takeshi me de koro ka koree no youni sou outo toke desu
Naremonga darenkani arisarangi tabini kono youni e monchiwo ke larisu no sou
Naregana boku nara moichi kimi no kokoronbo tou min o sasashite aitai me ruro

Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh

Oumeni no etsatsuga koto no wo etai me demo
Sono nami de sakina wa
Hito suju mo na kariga yami no mo ka mai ee de
Boku wa no kizu no sa kuru shi houdo ni tsu youku kanji ya aru hitono no ko mo dee

Dare monga monoteru kanashi ee kotou ku ee ashite monaru a shou sanga te eru
So kimi e sona bashouga koko ni arisu sono ane ede monoba e de boku wa marmoru

Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahh ah ah ahhh ah ah ahhh

Setsunaiodou mai ooo utsuki she e ariakara (ou tee fei) ah kari houdo( le machino ooo) wo e na shiee
(Hou ma let you know my life) tona mo mai e ooo (fuu)

Na remonga tai rekani arisanrenu tabinii kono youni ni ochiwou kirange ka saru no sa
Sourega moshi mo ku nara moichi kimi no koko ro no tonou no sasashite atada meru yo

Ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah ahhh ah ah aahhhh
 

Share your thoughts

Comment :
Rating :
comment

(Maximum characters: 100)
You have characters left.